Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos” Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka odpadami. Cel projektu: Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na […]

Udostępnij

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka odpadami.

Cel projektu: Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie dostępności niezbędnej infrastruktury dla mieszkańców regionu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu recyklingu 
i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenia masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania z terenu Gminy Kampinos.

Cel główny projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kampinos.

Planowane efekty: Osiągnięcie polskich i europejskich standardów związanych 
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz poprawa stanu środowiska w obrąbie działania PSZOK. Osiągniecie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kampinos, wykreowanie prawidłowych postaw mieszkańców gminy w zakresie postępowania z odpadami.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 530 485,45 zł

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 365 413,96 zł


Udostępnij