Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

PLAN STRATEGICZNY dla WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027

Od 2023 roku otwiera się nowa perspektywa finansowa dla gospodarstw rolnych.

Udostępnij

Chodzi o to żeby rolnicy maksymalnie wykorzystać środki z Unii Europejskiej, które przeznaczone są dla rolnictwa oraz terenów wiejskich

W Polsce około 60% gruntów  jest w posiadaniu rolników, co stanowi duży potencjał o który trzeba dbać.

Rolnik w swoim gospodarstwie jest  użytkownikiem profesjonalnym, jest dyrektorem i pracownikiem.

Dlatego też od rolników w bardzo dużym  stopniu ochrona środowiska i w obecnej 5-cio latce jako służba doradcza będziemy wdrażać nowe programy przyjazne dla środowiska i klimatu.

W nadchodzącej 5-cio-latce planowane są II filary działań w zakresie dopłat bezpośrednich i środowiskowych oraz dopłaty inwestycyjne tzw. operacyjne

Rolników będą dotyczyły nowe normy wynikające z WARUNKOWOŚCI(warunkowość łączy wymogi zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności). Spełnianie wymogów warunkowości może mieć wpływ na wysokość wsparcia otrzymywanego przez rolników w ramach płatności bezpośrednich.

Wnioski o płatności bezpośrednie (w tym EKOSCHEMATY) składamy już od 15 marca.

Wybrane Interwencje
 w PS WPR 2023-2027 przyczyniające się do ochrony różnorodności biologiczne
j oraz korzyści z ich realizacji, zarówno dla rolników, jak i środowiska oraz korzyści stosowania prośrodowiskowych systemów produkcji  rolnej.

I filar WPR 2023-2027

Ekoschematy:

1.Obszary z roślinami miododajnymi;  269  EUR/ha

2.Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:

 •   ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt; 5 pkt
 •   międzyplony ozime/wsiewki śródpolne                    5 pkt
 •   opracowanie i przestrzeganie planu nawożenie-wariant podstawowy -1 pkt   i wariant z wapnowaniem- 3 pkt
 •   zróżnicowana struktura upraw   – 3 pkt
 •  wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji- 2p
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo   –  3 pkt
 •  uproszczone systemy uprawy  – 4 pkt
 •  wymieszanie słomy z glebą     – 2 pkt

3.Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych;   63 EUR

4.Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin; ok. 292eur/ha

5.Biologiczna ochrona upraw.  Ok. 89 eur/ha

II filar WPR 2023-2027

 1. Rolnictwo ekologiczne; TUZ
 2. Interwencje rolno-środowiskowo- klimatyczne:
  1. Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000
  1.  Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000
  1. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000
  1. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych
  1. Zachowanie zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
  1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
  1. Bioróżnorodność na gruntach ornych
 3. Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych .
 4.  

Kolejnym elementem będą tzw.   INTERWENCJE  SEKTOROWE skierowane do rolników lub grup rolników.

Zostało przewidziane między innymi wsparcie dla pszczelarzy i organizacji pszczelarzy, grup owocowo-warzywnych.

PSZCZELARZE – będą mogli dokonywać modernizacji gospodarstw pasiecznych, odbudowywać pogłowie pszczół, walczyć z warrozą, dokonywać analiz miodów a także brać udział szkoleniach i konferencjach oraz otrzymać wsparcie naukowo badawcze. Od rodzaju interwencji zależeć będzie poziom wsparcia. Proponowane jest wsparcie od 60 do 100% kosztów działań.

Grupy owocowo warzywne będą mogły realizować programy operacyjne obejmujące działania mające na celu poprawę infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, poprawiające wyposażenie techniczne, oddziałujące na rzecz ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatów a także wpływające na promocję i marketing grupy. Intensywność pomocy to 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Kolejna duża część budżetu Planu Strategicznego będzie przeznaczona na działania inwestycyjne i premiowe. Część działań będzie kontynuacją programów realizowanych w poprzedniej perspektywie finansowej, dotyczy to między innymi wsparcia dla Młodych Rolników czy premii na rozwój małych gospodarstw.

W wymienionych działaniach przewidziano wzrost kwoty premii o jaką może wnioskować rolnik.

Wśród interwencji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Planu Strategicznego przewidziano między innymi następujące działania:

Inwestycje zwiększające konkurencyjność.

Wsparcie skierowane będzie do 4 obszarów:

OBSZAR A – produkcja zwierzęca

OBSZAR B – ekologia

OBSZAR C  – przygotowanie do sprzedaży

OBSZAR D – maszyny do zbioru

W zależności od przynależności do danego obszaru oraz zakresu inwestycji uzależniony będzie poziom intensywności oraz maksymalna kwota pomocy.

Skierowane będą do gospodarstw o wielkości ekonomicznej minimum 25 tys. euro do 250 tys. euro. Roczny przychód ze sprzedaży w wysokości co najmniej 75 tys. zł w przypadku obszarów A, C i D lub 45 tys. w przypadku obszaru B. Inwestycja w tych obszarach spowodować musi wzrost wartości dodanej brutto.

Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej.

OBSZAR A – biogazownie rolnicze lub instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii. Maksymalna pomoc 1,5 mln zł przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych;

OBSZAR B – systemy poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej – maksymalna pomoc 200000 zł n przy intensywności 65% kosztów kwalifikowalnych  

Inwestycje w gospodarstwach rolnych przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu

Wspierane będą inwestycje materialne i niematerialne związane z przechowywaniem nawozów naturalnych, pozyskiwaniem i zagospodarowaniem wody deszczowej poprzez zakup lub budowę zamkniętych zbiorników retencyjnych, stosowaniem nawozów lub środków ochrony, uprawą gleby, instalacje do powtórnego obiegu wody, systemy oczyszczalnia powietrza z budynków inwentarskich, gospodarowaniem TUZ, niskoemisyjnym utrzymaniem zwierząt.

Intensywność pomocy od 65% przy rolniku indywidulanym do 80% przy grupie rolników; maksymalna pomoc 200 tys. zł.

Rozwój małych gospodarstw

Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, RHD, sprzedaży bezpośredniej i dostaw bezpośrednich.

Preferowane będzie produkcja w systemach jakości, udział w grupach producenckich, gospodarstwa położone na ONW oraz korzystające ze szkoleń. Płatność ryczałtowa wypłacana w dwóch ratach 120 tysięcy w przypadku gospodarstw rozpoczynających działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz prowadzące produkcję ekologiczną lub 100 tysięcy pozostałe.  Bud

Premia dla młodych rolników

Przeznaczona na utworzenie nowego gospodarstwa o wielkości co najmniej średniej w województwie lub o wielkość ekonomicznej co najmniej 15 tys. euro. Po utworzeniu gospodarstwa rolnego beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia  co najmniej 60% udziału przychodów z gospodarstwa w całości swoich przychodów a także osiągnięcia w wyniku realizacji biznes planu wzrostu wielkości ekonomicznej od 10 do 30% w zależności od wyjściowej wielkości ekonomicznej.  Premia wypłacana jest w łącznej kwocie 200 tys. zł w podziale na dwie raty.

Szczegółowe informacje są możliwe do uzyskania na naszych szkoleniach oraz bezpośrednio u naszych doradców w siedzibie powiatowej lub  gminnej .

Zofia Rutkowska  

Kierownik Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Udostępnij