Imieniny: Brunona, Jana, Wery

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia szkolne

Co to jest socjalne stypendium szkolne?

To świadczenie przydzielane uczniom szkoły podstawowej i szkoły średniej znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o udokumentowaniu wydatków.

Komu przysługuje stypendium socjalne dla uczniów?

Stypendium szkolne dotyczy uczniów szkół publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych (również artystycznych), do czasu ukończenia edukacji, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia. W przypadku uczniów szkół niepublicznych, nieposiadających uprawnień szkół publicznych oraz wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie przysługuje do osiągnięcia przez dziecko 18 r.ż.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji:

 • materialnej spowodowanej:
  • niskim dochodem na osobę w rodzinie,
  • wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną,
  • występowaniem w domostwie:
   • bezrobocia,
   • niepełnosprawności,
   • choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej,
   • alkoholizmu,
   • narkomanii,
 • życiowej spowodowanej zdarzeniem losowym.

Ile wynosi socjalne stypendium szkolne?

Wysokość stypendium uzależnione jest od kryterium dochodowego na osobę oraz od uchwały rady gminy.

Kryterium dochodowe do stypendium szkolnego

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 776 zł

b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 600 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 1296).

Jak długo można otrzymywać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przyznawane jest na minimum 1 miesiąc, ale nie na dłużej niż 10 miesięcy.

Co można kupić za stypendium szkolne?

Przy wydawaniu środków ze stypendium należy pamiętać o dokładnym udokumentowaniu zakupów szkolnych. Należą do nich między innymi:

 • książki – podręczniki, słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne i chemiczne, mapy, atlasy,
 • artykuły papiernicze – zeszyty, długopisy, ołówki, kredki, farby, kleje, nożyczki, taśmy klejące, bloki techniczne, papier milimetrowy itp.
 • wyposażenie ucznia – plecak szkolny, torba sportowa, worek na obuwie szkolne
 • odzież :
  • sportowa – strój gimnastyczny (dresy, spodenki, koszulka, getry, skarpety), strój kąpielowy, czepek, klapki basenowe,
  • galowa – koszula, spodnie/spódniczka,
  • obuwie sportowe
  • ochronna na praktyki, po potwierdzeniu przez szkołę o konieczności posiadania,
 • wyposażenie dodatkowe związane z wybraną szkołą lub zajęciami pozalekcyjnymi (wymagane potwierdzenie uczęszczania) w tym:
  • sprzęt do nauki zawodu/praktyk,
  • sprzęt sportowy związany z zajęciami, na które uczęszcza uczeń (np. rower, rakieta itp.),
  • instrumenty muzyczne z potwierdzonym uczestnictwem na zajęciach,
 • meble szkolne – biurko, krzesło, lampka,
 • sprzęt komputerowy
  • laptop, komputer, tablet wraz z osprzętem,
  • oprogramowanie,
  • drukarka, papier do drukarki, toner,
  • serwis komputerowy, części,
 • zwrot wydatków
  • za domowy Internet w miesiącach wrzesień – czerwiec,
  • za dodatkowe zajęcia edukacyjne (muzyczne, sportowe, tematyczne, językowe),
  • za dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania (częściowy lub cały),
  • za zielone szkoły – wycieczki edukacyjne organizowane przez placówki szkolne.

Do uzasadnienia wydatku potrzebny będzie oryginalny rachunek lub faktura imienna (na ucznia pełnoletniego lub rodzica), z odpowiednią adnotacją przy produkcie: szkolny, sportowy (może być odręczna adnotacja od sprzedawcy, ale z podpisem i pieczątką sklepu)Początek formularza

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Kto składa wniosek i gdzie?

Do złożenia wniosku upoważniony jest: 

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kampinos pokój Nr 4.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby uzyskać stypendium szkolne, należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Uchwały – tutaj do pobrania
 • dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń/zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku ( z sierpnia) :
  • zaświadczenia o wysokości przychodów za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenia z zakładu pracy,
  • zaświadczenia z ZUS/KRUS o rencie lub emeryturze, lub ich waloryzacji (oryginały do wglądu),
  • decyzje o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń socjalnych (OPS, kserokopie),
  • zaświadczenia o alimentach lub ich nieściągalności,
  • zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych,
  • zaświadczenie o figurowaniu w bazie PUP

Kiedy składa się wniosek?

Termin nieprzekraczalny składania wniosków to od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach i przez udokumentowane zdarzenia termin może ulec wydłużeniu.

Stypendium szkolne uzależnione jest od dochodu i przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.).

Zasiłek szkolny przyznawany jest uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być: pożar mieszkania ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, zalanie mieszkania ucznia, brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodzica/rodziców ucznia, nagła choroba ucznia, śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i gospodarującego.

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, po złożeniu stosownego wniosku wraz z dokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

Regulamin wraz z wnioskami dostępny:

Udostępnij