Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Szkody łowiecki

SZACOWANIE SZKÓD NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH – Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. (Dz.U. nr 45, poz. 272). (Rozporządzenie to uchyliło w całości dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 126, poz. 1081).

SZACOWANIE SZKÓD NA TERENIE OBWODÓW ŁOWIECKICH
Paragraf 1. Rozporządzenia określa obowiązki zarówno dzierżawcy lub zarządcy koła łowieckiego, jak i obowiązki właściciela lub posiadacza gruntu.
   Ustęp 1. Rozporządzenia stanowi, że dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego informuje właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych.
   Ustęp 2. natomiast stanowi, że właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza szkodę w formie pisemnej osobie, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.
   Dodatkowo ustęp 3. rozporządzenia zobowiązuje dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do prowadzenia ewidencji zgłoszeń.
   Zgodnie z § 2 ust. 1. Rozporządzenia wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej „oględzinami”, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej „szacującymi”, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY?
Ustawa z 13 października 1995 roku – Prawo łowieckie, pojawia się zapis, że za szkody w uprawach i płodach rolnych oraz za szkody powstałe przy trwaniu polowania odpowiedzialność (pełną) ponoszą dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich. Wstępnego szacowania szkody, zwanego dalej „oględzinami”, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, zwani dalej „szacującymi”, przy udziale poszkodowanego albo jego pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej.

Odpowiedzialność dzierżawcy obejmuje szkody wyrządzane wyłącznie przez takie gatunki, jak:
• DZIK
• ŁOŚ
• JELEŃ
• DANIEL
• SARNA

OD CZEGO ZACZYNA POSZKODOWANY?
Właściciel uszkodzonej uprawy powinien w pierwszej kolejności ustalić:
• w obrębie, jakiego obwodu łowieckiego znajduje się szkoda?
• kto jest jego dzierżawcą lub ewentualnym zarządcą?

CZYNNOŚCI SZACUJĄCEGO PRZY OGLĘDZINACH I
SZACOWANIU OSTATECZNYM
   Oględzin oraz ostatecznego szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich, zwani dalej „szacującymi” . Na żądanie jednej ze stron w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel izby rolniczej (zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie i § 2 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska).
   Oględzin oraz szacowania szkód dokonuje się w terminie siedmiu dni od daty zgłoszenia szkody. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za porozumieniem stron – w terminie krótszym.   Nieobecność zawiadomionego poszkodowanego nie wstrzymuje dokonania oględzin lub ostatecznego szacowania szkody.Z oględzin oraz szacowania szkody szacujący sporządza protokół, który podpisują szacujący szkodę, poszkodowany lub jego pełnomocnik oraz przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w oględzinach lub ostatecznym szacowaniu szkody.
   Wzór protokołu ustalony został w załączniku przedmiotowego rozporządzenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
   Należy przypomnieć, że protokół ten jest dokumentem potwierdzającym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych zgodnie z §1 pkt 3d Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2009 roku (Dz. U. 168 poz. 1326).   W przypadku gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z podaniem przyczyny braku podpisu. Poszkodowany może wnieść również zastrzeżenia do protokołu.

Podczas dokonywania oględzin ustala się:1) gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę,2) rodzaj, stan i jakość uprawy,3) obszar całej uprawy,4) szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona5) szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze.

Ustalenia rozmiaru szkody dokonuje się poprzez:
1) pomnożenie obszaru uprawy, która została uszkodzona, oraz procentu jej zniszczenia, a następnie pomnożenie tak uzyskanej powierzchni zredukowanej oraz plonu z 1 ha – w przypadku szkód w uprawach;2) ustalenie szacunkowej masy uszkodzonego płodu rolnego – w przypadku szkód w płodach rolnych.

Wysokość odszkodowania:
• Wysokość odszkodowania ustala się, mnożąc rozmiar szkody przez cenę skupu danego artykułu rolnego, a w przypadku gdy nie jest prowadzony skup – cenę rynkową z dnia ostatecznego szacowania szkody, w rejonie powstania szkody. Wysokość odszkodowania pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania.
• Wysokość odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach ustala się na podstawie wartości utraconego plonu (masy zielonej lub siana) w danym sezonie wegetacyjnym oraz kosztów doprowadzenia uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego; koszty te wylicza się na podstawie aktualnych cen prac agrotechnicznych oraz wartości rynkowej nasion niezbędnych do wysiania.
• Przy ostatecznym szacowaniu szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała:
• w okresie do dnia 15 kwietnia – w wysokości 25 %,
• w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 20 maja – w wysokości 40 %,
• w okresie od dnia 21 maja do dnia 10 czerwca – w wysokości 60 %,
• w okresie od dnia 11 czerwca – w wysokości 85 %kwoty obliczonej w sposób opisany powyżej.

Powtórne szacowanie szkody:
Uwarunkowania prawne w zakresie odpowiedzialności za szkody w uprawach i płodach rolnych, przewidują możliwość powtórnego szacowania szkód, które objęte były szacowaniem ostatecznym, jedynie w przypadku, gdy poszkodowany nie dokonał uprzątnięcia płodów z uszkodzonej uprawy wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych. Szacowanie to odbywa się wyłącznie za rozumieniem stron, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ostatecznego szacowania szkody. W przypadkach nieuprzątnięcia płodów rolnych z innych przyczyn niż warunki atmosferyczne, prawodawstwo wyklucza możliwość ponownego szacowania szkody w przypadku dalszego jej zwiększania się. 
Podstawa prawna:1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych


Udostępnij