Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU – V oś priorytetowa, działanie 5.1 -Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Udostępnij

Gmina Kampinos otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w wysokości 45 000 zł.

W ramach pozyskanych środków zostaną zakupione laptopy, które zostaną przekazane na własność wnioskodawcom, którzy pozytywnie przeszli weryfikację złożonych dokumentów w oparciu o Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Do udziału w Konkursie Grantowym uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego które uzyskały pozytywną opinię KOWR, w zakresie:

• Funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR

• Występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR

Program skierowany był do:

a) dzieci zamieszkujących miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dzieci, które są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

c) dzieci, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemiiCOVID-19.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Udostępnij