Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

XXXIX Sesja Rady Gminy Kampinos

20 grudnia 2021 r. o godz. 18.00

Udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A w dniu 20 grudnia 2021 r. o godz. 18.00
XXXIX Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  1. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2021 r., XXXVII  Sesji Rady Gminy z dnia 08 listopada 2021 r. oraz XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 15 listopada 2021 r.
  2. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
  3. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.
  4.  Podjęcie uchwał:

1/ Projekt uchwały Nr XXXIX/248/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Stare Gnatowice,

2/ Projekt uchwały XXXIX/249/21 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „Klub Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 działającego  w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,

3/ Projekt uchwały Nr XXXIX/250/21 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Kampinos na 2022 rok,

4/ Projekt uchwały Nr XXXIX/251/21 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu na okres 1 roku,

5/ Projekt uchwały Nr XXXIX/252/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczących ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,

6/ Projekt uchwały Nr XXXIX/253/21 w sprawie wynagrodzenia Wójta,

7/ Projekt uchwały Nr XXXIX/254/21 w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej,

8/ Projekt uchwały Nr XXXIX/255/21 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.,

9/ Projekt uchwały Nr XXXIX/256/21w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2022-2025 wraz z autopoprawką,

  1. głosowanie autopoprawki
  2. głosowanie uchwały Nr XXXIX/256/21,

10/ Projekt uchwały budżetowej na rok 2022 Nr XXXIX/257/21,a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie autopoprawki,

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz omówienie autopoprawki,

b) odczytanie opinii RIO,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady,

d) dyskusja,

e) głosowanie autopoprawki do Uchwały Nr XXXIX/257/21,

f) głosowanie uchwały budżetowej Nr XXXIX/257/21,

7. Informacja Wójta z bieżącej działalności urzędu.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.                                                                           

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                                   Krzysztof Sucharski

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

Udostępnij