Imieniny: Brunona, Jana, Wery

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU LVIII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 13 lutego 2023 r. o godz. 18.00 LVIII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad LVIII Sesji Rady Gminy Kampinos oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z: LV Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 19.12.2022 r., LVI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 11 stycznia 2023 r., LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kampinos z dnia 6 lutego 2023 r.,
 4. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.
 5. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz odbierania nieczystości ciekłych,
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku,
 • Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kampinos na zadania służące ochronie wód polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków,
 • Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie,
 • Projekt uchwały w sprawie petycji zawierającej wezwanie do podjęcia przez Radę Gminy Kampinos uchwały przeciwko totalitaryzmowi,
 • Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Kampinos do rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie naprawy programu ochrony powietrza,
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  pracy Rady Gminy i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos,
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia: „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2023 r.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem,

                                                              Krzysztof Sucharski

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Kampinos

Udostępnij