Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU XXXVIII SESJI RADY GMINY KAMPINOS

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zwołuję w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Kampinosie A 30 a, w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 18.00 XXXVIII Sesję Rady Gminy Kampinos z następującym porządkiem obrad:

Udostępnij
 1. Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Zgłoszenie interpelacji i zapytań Radnych.

4. Odpowiedź Wójta na interpelacje i zapytania.

5.    Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody;
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie;
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kampinosie;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kampinos z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
 • Projekt uchwały w sprawie uchwały nr XXVIII/179/21 Rady Gminy Kampinos z dnia 8  lutego 2021 r. w  sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego;
 • Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
 • Projekt uchwały w spawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Kampinos w 2022 roku;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos;
 • Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2021 r.

6.    Wolne wnioski.

7.    Zamknięcie obrad

Przewodniczący

Rady Gminy Kampinos

Krzysztof Sucharski

Udostępnij