Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH

Dodatek do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wynikający z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dalej: ustawa) obwiązującej od dnia 20 września 2022 r.

Udostępnij

Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przychodnie, szpitale, domy pomocy społecznej, ochotnicze straże pożarne, noclegownie i ogrzewalnie, jednostki wspierania rodziny, placówki opieki nad niepełnosprawnymi, podmioty prowadzące działalność kulturalną, kościoły i inne podmioty wymienione w art. 4 ust. 1pkt. 4 ustawy. 


Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

– które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

– których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Kampinos do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Dodatek nie przysługuje tym podmiotom wrażliwym, które ogrzewają budynki gazem ziemnym nie mylić z gazem LPG) oraz podmiotom, które skorzystały z dofinansowania na podstawie ustawy o dodatku węglowym.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku do pobrania oraz arkusz kalkulacyjny również w wersji edytowalnej do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego.

Materiały

Udostępnij