Imieniny: Bogny, Rafaeli, Rafała

Odpady problemowe

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Elektrośmieci, to urządzenia zasilane prądem lub bateriami, z których już nie korzystamy, chcemy się ich pozbyć lub zastąpić nowymi. Zaliczamy do nich pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki, telewizory, radia, żelazka i inne podobne sprzęty.

Bezpłatnie można pozbyć się z domu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – oddając go w punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kampinosie A lub przekazać firmie specjalistycznej:

REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.ul. Ekologiczna 2, 05-870 Błonie, tel.: 22 755 62 24

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Leki muszą więc trafić do specjalistycznych pojemników, skąd zabierze je wyspecjalizowana firma i podda odpowiedniemu procesowi utylizacji.

Pojemnik, do którego można bezpłatnie oddać przeterminowane leki znajduje się w Aptece zlokalizowanej przy ulicy Fryderyka Chopina 9A w Kampinosie i w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kampinosie A.

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Mogą nawet doprowadzić do skażenia wód gruntowych stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego też muszą być one poddane utylizacji przeprowadzonej przez wyspecjalizowane firmy. Miejsca odbioru zużytych baterii/akumulatorów na terenie Gminy Kampinos:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kampinosie A
Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos


Udostępnij