Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy

PSZOK Kampinos

Od dnia 1 grudnia 2023r. PSZOK w Kampinosie A otwarty jest w środy, piątki oraz soboty w godzinach 10.00-17.00, zaś regulamin funkcjonowania dostępny jest na stronie www.kampinos.pl, a także na terenie obiektu.

Szanowni Mieszkańcy, w związku z dużym zainteresowaniem punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został uruchomiony telefon do kontaktu.

W przypadku chęci oddania dużej ilości odpadów prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami punktu pod numerem telefonu: 509 243 950. Wzajemna komunikacja zapobiegnie sytuacji nieodebrania od Państwa odpadów z powodu braku miejsca w kontenerze.

Z góry dziękujemy.

W Gminie Kampinos powstał nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w miejscowości Kampinos A. We wtorek 3 lipca 2018 r. miało miejsce oficjalne otwarcie obiektu z udziałem przedstawicieli radnych i sołtysów naszej gminy, a także reprezentujących Wykonawcę obiektu (OY POLSKA) oraz konsorcjum REMONDIS-ZEBRA gości.

Efektem zrealizowanego przedsięwzięcia jest obiekt o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej, na terenie którego zlokalizowane są 3 zadaszone wiaty oraz pomieszczenie o charakterze zaplecza socjalno-technicznego. Ponadto teren został ogrodzony, oświetlony i zagospodarowany poprzez wykonanie nasadzenia drzew.

Liczymy, iż wizyta na terenie obiektu rozwieje resztki wątpliwości osób, które na etapie realizacji zadania wyrażały swój sprzeciw sugerując, iż będzie to wysypisko śmieci stanowiące dla mieszkańców dużą uciążliwość.

Nasz PSZOK jest dopiero drugim w powiecie warszawskim–zachodnim i pierwszym w najbliższej okolicy profesjonalnie przygotowanym obiektem, w związku z czym możemy śmiało powiedzieć, iż Gmina Kampinos wśród gmin wiejskich naszego rejonu jest liderem w zakresie wdrażania nowoczesnego gospodarowania odpadami.

Z uruchomieniem naszego PSZOK-u związana jest jeszcze jedna korzyść społeczna w postaci
2 nowych miejsc pracy, w ramach których zatrudnienie znalazły osoby zamieszkujące teren gminy

W PSZOK-u mieszkańcy gminy Kampinos mogą zostawić odpady 15 frakcji w tym między innymi: stare meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu oraz szkła, jak również zużyte opony. Na miejscu zostały zabezpieczone kontenery na gruz i odpady budowlane z przeprowadzonych samodzielnie remontów. Mieszkańcy z terenu gminy będą mogli oddawać również odpady zielone, popiół, a także odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia w tym ich opakowania, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki.

Dodatkowym, innowacyjnym elementem na PSZOK-u jest pojemnik na suche pieczywo, który pozwoli rozwiązać dylemat związany z pozbywaniem się niewykorzystanego pieczywa.

Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi Priorytetowej V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 624 814,70 zł

Kwota dofinansowanie UE: 365 151,76 zł

Gmina Kampinos bierze udział we współfinansowanym z środków UE projekcie – „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Kampinos”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.2 – Gospodarka odpadami.

Cel projektu: Poprawa efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie województwa mazowieckiego w zakresie dostępności niezbędnej infrastruktury dla mieszkańców regionu. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poziomu recyklingu
i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz zmniejszenia masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania z terenu Gminy Kampinos.

Cel główny projektu: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kampinos.

Planowane efekty: Osiągnięcie polskich i europejskich standardów związanych
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz poprawa stanu środowiska w obrąbie działania PSZOK. Osiągniecie wysokiej świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Kampinos, wykreowanie prawidłowych postaw mieszkańców gminy w zakresie postępowania z odpadami.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 530 485,45 zł

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 365 413,96 zł


Udostępnij